Yakovlev YAK-9V Yet to be registered.

Yakovlev YAK-9V

Waco UOC ZK-AEL / ZK-ALA

Waco UOC

Fairchild F-45 Yet to be registered.

Fairchild F-45

Yakovlev Yak-7 Yet to be registered.

Yakovlev Yak-7

Cessna 152 Aerobat. ZK-MUM

Cessna 152 Aerobat.

CASA 1-131-E Jungmann Yet to be registered.

CASA 1-131-E Jungmann

WACO UPF-7 ZK-UPF

WACO UPF-7